Popis technologie opravy výtluků

Tato patentovaná technologie využívá známého mikrovlnného záření k rovnoměrnému ohřevu opravovaného místa na technologicky optimální teplotu bez ovlivnění kvality (degradace) vlastního asfaltového materiálu vozovky.

Využití mikrovlnné technologie umožňuje celoročně provádět kvalitativně optimální opravy výtluků na asfaltových pozemních komunikacích a to včetně zimního období a tím maximalizovat kvalitu opravy bez jakýchkoliv spár mezi okraji poškozeného místa a opravované směsi i ve srovnání s konvenčními technologiemi, které se v současné době využívají.

Technologický postup opravy výtluků se skládá z následujících kroků

  1. Příprava poškozeného místa asfaltového povrchu
  2. Ohřev poškozeného místa vozovky a opravné směsi
  3. Aplikace opravné směsi a její zhutnění

Příprava poškozeného místa vozovky před vlastní opravou

Lokální poruchu komunikace je nutné před vlastní opravou připravit tak, aby následná oprava byla co nejkvalitnější. Příprava se skládá z:

1. Příprava poškozeného místa asfaltového povrchu

  • Odstranění všech mechanických nečistot, prachu, vody nebo vlhkosti z výtluku vymetením nebo vyfoukáním. Pokud se vyskytuje ve výtluku led je vhodné jej nejprve odstranit mechanicky popřípadě horkovzdušným hořákem.

  • Aplikace absorpčního činidla, které zkvalitňuje povrch poškozeného místa vozovky tím, že způsobuje polymeraci asfaltové substance, tzn. lepší mechanické a fyzikální vlastnosti a delší trvanlivost.

    Absorpční činidlo současně zefektivňuje absorpci mikrovlnného záření a tím i zrychluje vlastní ohřev. Vlastní aplikace probíhá nátěrem nebo postřikem na opravovaného místa.

2. Ohřev poškozeného místa vozovky a opravné směsi

  • Ohřev poškozeného místa vozovky je prováděn výhradně pomocí mikrovlnného zařízení FT 3 pro zajištění optimálního ohřátí povrchu v celém jeho průřezu. Rychlost vlastního ohřevu může ovlivnit několik faktorů, jako je počáteční teplota povrchu nebo složení povrchu poškozeného místa (například obsah čedičových/křemenných plniv) nebo samotné stáří povrchu.

  • Zejména v zimním období, kdy není možné zajistit horkou balenou směs z velkovýroby, lze opravnou směs rozehřát, pomocí mobilní pece rovněž s mikrovlnným ohřevem, kde je vždy rozehřáto odpovídající množství studené balené směsi na technologickou teplotu.

3. Aplikace opravné směsi a její zhutnění

  • Zhutnění opravné směsi s tím související její homogenní spojení s původní vozovkou se provádí zavibrováním, např. vibrační deskou.

Metoda je vhodná pro opravy kromě prasklin a spár hlavně výtluků o ploše 0,5 až 1 m2.